Stowarzyszenie Nasz Grodziec
...................................................
email:admin.grodziec@gmail.com

Nasz Grodziec

Stowarzyszenie

 • 1 Przekaż nam 1%

  Jak co roku całość środków z 1% przeznaczana jest na inicjatywy na rzecz wsi i mieszkańców.
  Więcej ...
 • 2 Wizyta Św. Mikołaja

  05.12.2021 na zaproszenie Sołtysa Grodźca, Rady sołeckiej i Stowarzyszenia "Nasz Grodziec" do Świetlicy Wiejskiej „Pawilon” przybył długo wyczekiwany Gość. Święty Mikołaj, bo o nim mowa, zawitał do naszej miejscowości w przeddzień swoich imienin. Swą wizytą sprawił naszym najmłodszym mieszkańcom radość i wręczył słodkie upominki. Jako, że w Grodźcu mieszka wiele grzecznych dzieci, to i słodkości było bez liku!!!
  Więcej ...
 • 3 Rajd w Święto Niepodległości

  11 listopada, w dniu obchodów Narodowego Święta Niepodległości członkowie grupy „Cyklista” działającej w ramach Stowarzyszenia „Nasz Grodziec” uczestniczyli w bardzo ciekawym wydarzeniu.
  Więcej ...
 • 4 Konkurs plastyczny

  We wtorek 02.11.2021 w grodzieckiej Kuźni zaprezentowano pokonkursową wystawę prac plastycznych. Konkurs plastyczny pt. „Mój Grodziec w barwach jesieni” został zorganizowany w okresie od 11 do 24 października przez Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Grodźcu.
  Więcej ...
 • 5 Tenis

  Po dwu latach przerwy spowodowanej pandemią, w sobotę, 23 października br. w sali gimnastycznej PSP w Grodźcu odbyły się zawody sportowe kolejnej VIII edycji Turniej Tenisa Stołowego zorganizowane przez Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”.
  Więcej ...

Stowarzyszenie Nasz Grodziec powstało 7 marca 2005 roku. Grupa inicjatywna na zebraniu założycielskim stowarzyszenia liczyła 25 osób, jednak chęć bycia członkiem Stowarzyszenia, wyraziło jedynie 19 osób. 14 marca 2005 roku, wpłynął wniosek do Sądu Okręgowego w Opolu do Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowanie Stowarzyszenia, jakie założyli mieszkańcy wsi Grodziec pod dumną i wymowną nazwą "Nasz Grodziec". Formalny wpis został dokonany (rejestracja w KRS) 19 maja 2005 roku. Od tamtej pory do dnia dzisiejszego Stowarzyszenie przeszło wiele zmian, które warunkują ciągły jego rozwój i partycypowanie w wielu ważnych inicjatywach społecznych.

Stowarzyszenie "Nasz Grodziec" z dniem 5 marca 2008 r. zostało organizacją pożytku publicznego. Nr KRS 0000235175
Od roku 2009 istnieje możliwość przekazania 1,5% przy rozliczeniu podatku na rzecz Stowarzyszenia.

Adres siedziby Stowarzyszenia

Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"
ul. Częstochowska 146A
46-040 Grodziec

NIP 9910389287    REGON 160062818
Nr konta bankowego 84 1750 0012 0000 0000 3980 4287

Adres korespondencyjny

Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"
Łucja Furman
ul. Leśna 2
46-040 Grodziec
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Do stowarzyszenia może przystąpić każdy.
Członek stowarzyszenia obowiązany jest do uiszczania składki miesięcznej w kwocie 5 zł - osoby dorosłe i 2 zł - osoby uczące się.

Statut Stowarzyszenia Nasz Grodziec

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Nasz Grodziec, a w dalszej części statutu jest nazywane Stowarzyszeniem. Nazwa Stowarzyszenia podlega ochronie prawnej.

2.Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

§ 2

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Województwo Opolskie, a siedzibą Grodziec, ul. Częstochowska 146a, gmina Ozimek

2. Stowarzyszenie może podejmować współpracę i wspierać inne organizacje o podobnym profilu, działające na terenie całego kraju.

§ 3

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie ustawy z 07 kwietnia 1989 roku ? Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.1989 r. Nr 20 poz. 104) i posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może też polegać na osobach, które nie są członkami Stowarzyszenia, w szczególności zawierając z nimi umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o umowie zlecenia.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia

§ 7

1. Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczeństwa.

2. Celem Stowarzyszenia jest:

1) zbieranie i propagowanie informacji na temat miejscowości Grodziec i jego okolic, w tym dotyczących jego środowiska naturalnego, historii, teraźniejszości i przyszłości,

2)inicjowanie działań mogących przyczynić się do rozwoju wsi,

3) współpraca w tym z jednostkami samorządu terytorialnego, administracji rządowej i organizacjami międzynarodowymi,

4) pozyskiwanie środków na finansowanie zadań infrastruktury komunalnej, działalność kulturalną i społeczną

5)pobudzanie aktywności mieszkańców wsi  i zwiększenie roli sołectwa.

3.Stowarzyszenie ponadto w pełni realizuje i uczestniczy w działaniach mających wpływ na poprawę i ochronę środowiska zgodnie i w oparciu o przepisy wynikające z ustaw prawo ochrony środowiska, prawo ochrony przyrody.

4.Sfera zadań publicznych, o których mowa w statucie realizowanych przez Stowarzyszenie obejmuje zadania z zakresu:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalności charytatywnej;

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

6) ochrony i promocji zdrowia;

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

13) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

14) wypoczynku dzieci i młodzieży;

15) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

16) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

17) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

18) turystyki i krajoznawstwa;

19) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

20) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

22) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

23) promocji i organizacji wolontariatu;

24) pomocy Polonii i Polakom za granicą;

25) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

26) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

27) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

28) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1?27.

5.Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1) Organizowanie i prowadzenie promocji Grodźca.

2)Opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących wsi Grodziec, w tym dotyczących jej historii i środowiska naturalnego.

3)Opracowanie strategii rozwoju wsi Grodziec i pozyskanie środków na jej realizację.

4)Współdziałanie i współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi oraz organizacjami międzynarodowymi.

5.) Branie udziału jako strona w sprawach ściśle związanych ze wsią Grodziec, niekolidujących z przepisami wynikającymi ze Statutu Stowarzyszenia.

6.Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

1)członków zwyczajnych,

3) członków honorowych,

4) członków wspierających.

§ 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia, która:

1) zobowiąże się do akceptacji Statutu,

2) wypełni deklarację członkowską,

3) zostanie przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia,

4) opłaci składkę członkowską za okres trzech miesięcy z góry.

§ 11

Członkostwo honorowe przyznawane jest przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie finansowe dla Stowarzyszenia lub w inny sposób przyczyni się do realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkowie wspierający ? osoby prawne ? działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 13

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) czynnego i biernego prawa wyboru władz Stowarzyszenia, przy czym prawo to nabywa się po trzymiesięcznym okresie przynależności, a korzysta z niego ? pod warunkiem nie zalegania z opłacaniem składek członkowskich,

2) uczestniczyć we wszystkich pracach Stowarzyszenia,

3) zgłaszać wnioski dotyczące pracy Stowarzyszenia,

4) korzystać z wszelkiej pomocy Stowarzyszenia.

2. Członkom wspierającym i honorowym przysługują wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a ponadto członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) brać czyny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,

2) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz,

3) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 15

1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego pisemnie Zarządowi,

2) skreślenia z listy członków za niepłacenie składek ? uchwałą Zarządu, po udzieleniu pisemnego upomnienia,

3) wykluczenia ? uchwałą Zarządu ? za działalność na szkodę Stowarzyszenia,

4) śmierci.

2. Członkostwo honorowe w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego pisemnie Zarządowi,

2) wykluczenia ? uchwałą Zarządu ? za działalność na szkodę Stowarzyszenia,

3) śmierci.

3. Członkostwo wspierające osoby fizycznej w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego pisemnie Zarządowi,

2) wykluczenia ? uchwałą Zarządu ? za działalność na szkodę Stowarzyszenia,

3) śmierci.

4. Członkostwo wspierające osoby prawnej w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego pisemnie Zarządowi,

2) wykluczenia ? uchwałą Zarządu ? za działalność na szkodę Stowarzyszenia,

3) likwidacji.

5. Władzą uprawnioną do wykluczania członków jest Zarząd Stowarzyszenia.

§ 16

1. Osobie wykluczonej ze Stowarzyszenia, niezależnie od tego, czy korzystała z członkostwa zwyczajnego, członkostwa honorowego czy członkostwa wspierającego, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia ? w terminie 30 dni od doręczenia jej odpisu uchwały w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do osób skreślonych z listy członków za niepłacenie składek.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 18

Kadencja władz trwa cztery lata.

§ 19

Władze Stowarzyszenia mogą uzupełnić swój skład o nowych członków na miejsce ustępujących w czasie trwania kadencji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 składu pochodzącego z wyboru.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia, niezależnie o rodzaju członkostwa.

3. Z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 1), uprawnienie do głosowania w trakcie Walnego Zgromadzenie mają wyłącznie członkowie zwyczajni, którzy nie zalegają z opłacaniem składek. Pozostali członkowie uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu jedynie z głosem doradczym.

§ 21

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz na 12 miesięcy.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, albo na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w terminie do 14dni od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos osoby przewodniczącej obradom.

2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków tych władz. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos, odpowiednio, prezesa Zarządu i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w razie ich nieobecności rozstrzyga głos osoby, która przewodniczy obradom danej władzy.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;

3) wytyczanie kierunków i uchwalanie planów działania;

4) rozpatrywanie wniosków Zarządu i poszczególnych członków Stowarzyszenia;

5) nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu;

6) podejmowanie uchwał w zakresie gospodarki majątkiem Stowarzyszenia;

7) uchwalanie zmian w Statucie;

8) rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu;

9) zatwierdzanie regulaminów działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 24

O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Zarząd powiadamia wszystkich członków co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.

Walne Zebranie może podejmować uchwały przy obecności:

1) w pierwszym terminie ? co najmniej połowy wszystkich osób uprawnionych do głosowania;

2) w drugim terminie ? wyznaczonym w tym samym dniu trzydzieści minut później ? bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

§ 25

1. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób.

2.Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Na pierwszym posiedzeniu ? nie później jednak niż w ciągu 7 dni po zakończeniu Walnego Zgromadzenia ? Zarząd wybiera spośród siebie:

1)  zastępcę prezesa

2) skarbnika

4. Zarząd wykonuje swoje prace kolegialnie na posiedzeniach Zarządu. Z posiedzenia zarządu sporządza się protokół, który podpisuje prezes lub zastępca i protokolant.

5.Zarząd może wyznaczyć spośród siebie osobę do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnętrz tylko w wyjątkowych okolicznościach w jednej sprawie na mocy podjętej uchwały.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;

2) podejmowanie uchwał o skreśleniu członków;

3) zwoływanie Walnych Zgromadzeń;

4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

5) ustalenie wysokości składek członkowskich i regulaminu ich opłacania;

6) występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego;

7)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

8) podejmowanie uchwał, dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa;

9) realizacja uchwalonego przez Walne Zgromadzenie programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania.

§ 27

1.Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.Na czele Zarządu stoi Prezes, który kieruje jego pracami,

3. Członkowie Zarządu wykonują zadania wynikające z podziału czynności.

§28

Prezes Zarządu w szczególności:

1. Kieruje podporządkowanym mu odcinkiem działalności Stowarzyszenia,

2. Nadzoruje i bieżąco koordynuje pracę pozostałych członków Zarządu

3. Organizuje opracowywanie projektów uchwał, sprawozdań i materiałów informacyjnych w celu podjęcia odpowiednich uchwał przez Zarząd i inne organy Stowarzyszenia.

4. Zwołuje posiedzenia Zarządu

5. Pełni funkcje reprezentacyjne.

§ 29

1.Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna, składająca się z 3 osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

2.Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Stowarzyszenia.

3. Jej członkowie:

1) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,

 1. 2) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 1. 3)

§ 30

Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia.

§ 31

1. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z kontroli i żądać wyjaśnień.

2. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy ponadto:

1) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

2) prowadzenie okresowej kontroli opłacania składek członkowskich.

§ 32

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 33

Majątek Stowarzyszenia stanowią  ruchomości i środki finansowe.

§ 34

Przychody Stowarzyszenia pochodzą z:

1) składek członkowskich,

2) dotacji i subwencji, w tym z budżetu gminy

3) zapisów i darowizn,

4) majątku Stowarzyszenia,

5) prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 35

1. Do podpisywania w imieniu Stowarzyszenia pism i dokumentów powodujących powstanie zobowiązań finansowych upoważnieni są prezes i skarbnik zarządu lub wiceprezes i skarbnik łącznie.

2. Do podpisywania pism i dokumentów innych, niż wskazane w ust.1 upoważniona jest każda osoba z Zarządu.

§ 36

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie w rozmiarach, służących realizacji celów statutowych. Zyski z prowadzonej działalności mogą być wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działań statutowych.

§ 37

W zakresie gospodarki majątkiem Stowarzyszenia nie jest dopuszczone:

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi?,

2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

4) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 38

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 39

1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie wybiera Likwidatora, który prowadzi likwidację Stowarzyszenia.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Przepisy końcowe

§ 40

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy zawarte w regulaminach stowarzyszenia w zależności od podmiotu, którego spór dotyczy oraz przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

§ 41

Niniejszy statut uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 10 marca 2011 roku, na mocy uchwały 2/2011 z dnia 10 marca 2011 roku i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Krajowy Rejestr Sądowniczy w Opolu.

Protokolant                                                                             Przewodniczący Zebrania

 

 

 

 

 

Deklaracja członkowska

 

 

                                       Zarząd Stowarzyszenia „Nasz Grodziec”

                                       ul. Częstochowska 146 A Grodziec

                                      46-040 Ozimek

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia „Nasz Grodziec”

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………………………………………….....

Tel.:……………………………………………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………...

rok urodzenia: …………… miejsce: …………….……….   PESEL ………………………

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem(am) się ze Statutem Stowarzyszenia Nasz Grodziec.

                           ..........................................                                                                                 .....................................

                               /miejscowość, data/                                                                                                           /podpis/

Rekomendacja Zarządu

……………….……..                                                                                                                                            ………………………….

   Prezes Zarządu                                                                                                                                      Z-ca prezesa

do wiadomości Skarbnika  

Odwiedza nas 91 gości oraz 0 użytkowników.

JOGA - zadbaj o zdrowie w formie relaksu - serdecznie zapraszamy - tel. 784614895